Virtueel kantoor Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur

Hieronder een aantal formulieren die betrekking hebben op vrijstelling van de leerplicht. Het kan gaan om een vrijstelling van de plicht om bij een school/instelling ingeschreven te zijn, danwel van de vrijstelling van de plicht om een school/instelling te bezoeken.
Onderstaande formulieren kunnen worden ingevuld, geprint en dan verstuurd naar het RBL. Vrijstellingen moeten door ouders worden aangevraagd. Omdat voor alle formulieren een handtekening is vereist, kunnen de formulieren (nog) niet digitaal worden verzonden.
Als laatste is een formulier toegevoegd dat gebruikt kan worden door scholen die het verzuim van hun leerlingen niet hoeven te melden aan DUO, maar wel aan de gemeente.

Formulier vrijstelling van inschrijving op medische gronden (artikel 5 sub a Leerplichtwet 1969)
U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten.
5 sub a

Formulier vrijstelling van inschrijving vanwege overwegende bedenkingen (artikel 5 sub b Leerplichtwet 1969)
U doet een beroep op vrijstelling wanneer u tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen heeft.
5 sub b

Formulier vrijstelling van inschrijving vanwege onderwijs in het buitenland (artikel 5 sub c Leerplichtwet 1969)
U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze school geregeld bezoekt.
5 sub c

Formulier verlof vanwege vakantie buiten de schoolvakanties (artikel 11 sub f en artikel 13a Leerplichtwet 1969)
U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Een beroep op vrijstelling wegens vakantie kan slechts worden gedaan indien het hoofd van de school verlof heeft verleend.
11 sub f, 13a

Richtlijnen aanvragen verlof
De richtlijnen met betrekking tot het aanvragen van verlof zoals bepaald door het Openbaar Ministerie.
richtlijnen OM verlof

Formulier verlof vanwege gewichtige omstandigheden (geen vakantie) (artikel 11 sub g en artikel 14 Leerplichtwet 1969)
U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken. Een beroep op vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden kan slechts worden gedaan indien het hoofd van de school verlof heeft verleend.
11 sub g, 14

Formulier vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs (artikel 15 Leerplichtwet 1969)
U dient een verzoek tot vrijstelling van de kwalificatieplicht in wanneer kan worden aangetoond dat de jongere op grond van bijzondere omstandigeheden op een andere wijze voldoende onderwijs kan genieten.
artikel 15 LPW

Formulier melding schoolverzuim Voor scholen die niet moeten melden bij DUO
meldingsformulier schoolverzuim

Verzuimkaart MBO
VERZUIMKAART

Verzuimkaart PO en VO
verzuimkaart PO en VO